Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door Avax media gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Avax media verrichtte handelingen.
  2. Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.
  3. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Door ondertekening van een overeenkomst (offerte of bevestiging) met Avax media verklaart de opdrachtgever dat hij een kopie van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
 2. Artikel 2: Offertes

  1. De door Avax media gemaakte offertes zijn vrijblijvend en kunnen voor aanvaarding van de opdrachtgever worden herroepen.
  2. De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW in Euro, tenzij anders aangegeven.
  3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst

  1. Avax media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt Avax media zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Avax media hoeft opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Avax media aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn c.q. waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Avax media beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan Avax media, behoudt Avax media zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt Avax media zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
  4. Avax media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Avax media is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens.
  5. Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Avax media de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen van of op instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Avax media.
  7. Avax media is gerechtigd om zijn/haar beeldmerk te communiceren via de te uitvoeren opdracht. Dit zal meestal gebeuren in de vorm van “Ontwerp en design Avax media” met, indien mogelijk, een link naar www.Avax.media Wanneer de klant dit niet wenst zal deze een eenzijdig door Avax media te bepalen bedrag (met een minimum van € 200,- exclusief BTW) moeten betalen om zo de volledige rechten in handen te krijgen van de layout.
 4. Artikel 4: Contractsduur / Uitvoeringstermijn

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Avax media aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen.
  3. Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractsduur) dienen twee (2) maanden, indien niet mogelijk een redelijk termijn, voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.
  4. De contractsduur betreffende hostingpakket van een website bedraagt zes (6) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot het hostingpakket voor de eerste maal is voldaan. Voor opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
  5. De contractsduur betreffende domeinnamen bedraagt twaalf (12) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de domeinnamen voor de eerste maal is voldaan. Voor opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
  6. De contractsduur betreffende social media pakketten bedraagt zes (6) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de social media pakket voor de eerste maal is voldaan. Voor opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
 5. Artikel 5: Thema

  1. Het thema hierna genoemd 'x theme', is en blijft te allen tijde eigendom van Avax media. Indien opdrachtgever hiervan gebruik moet c.q. kan maken is dat in de vorm van bruikleen en wordt gezien als dienst.
  2. Bij beëindiging van de overeenkomst kan x theme niet door opdrachtgever worden 'meegenomen' en wordt de toegang tot x theme voor de opdrachtgever ontzegd.
 6. Artikel 6: Levertijd en levering

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door Avax media en/of voor rekening van Avax media mocht geschieden.
  2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
 7. Artikel 7: Wijziging van een overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
  2. Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Avax media zal de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
  3. Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële- c.q. kwalitatieve consequenties heeft zal Avax media de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Avax media daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 8. Artikel 8: Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.
 9. Artikel 9: Gebruik en licentie

  1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Avax media, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Avax media bekend te zijn gemaakt.
  2. De opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Avax media niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Avax media recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar recht(en) van tenminste drie maal het overeengekomen factuur bedrag, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Avax media een vergoeding voor de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.
  3. Avax media heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, te allen tijde de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, reclame en/of promotie.
 10. Artikel 10: Intellectueel eigendom

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 van deze voorwaarden behoudt Avax media zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door Avax media verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, offertes, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Avax media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.
  3. Avax media behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
  4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Avax media te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Avax media openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 11. Artikel 11: Risico opslag informatie

  1. De Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.
  2. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van bij Avax media opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de Opdrachtgever.
  3. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, Avax media of derden.
  4. De opdrachtgever vrijwaart Avax media voor alle aanspraken van derden en/of opdrachtgever, verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.
  5. De door opdrachtgever aan Avax media ter beschikking gestelde of verstrekteinformatie(dragers), elektronische bestanden of software dient vrij te zijn van virussen, besmettingen en defecten.
 12. Artikel 12: Opzegging van een lopende overeenkomst

  1. In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, heeft Avax media het recht de opdrachtgever te houden de reeds verrichte werkzaamheden, doch minimaal 85% van de overeengekomen prijs, te laten voldoen.
  2. In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het moment van beëindiging tot aan einde contractduur (zie artikel 4 dezes) een eindafrekening opgemaakt, welke de opdrachtgever / contractant binnen 14 dagen aan Avax medial dient te voldoen.
  3. Opdrachtgever c.q. contractant dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Avax media te melden.
 13. Artikel 13: Ontbinding van een overeenkomst

  1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens Avax media te voldoen, is Avax media, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Avax media tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Avax media verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen abonnementsprijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.
  2. Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  3. Avax media kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever - al dan niet voorlopig - sursance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, danwel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De opdrachtgever is verplicht Avax media terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. Avax media zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  4. De opdrachtgever dient de ontbinding van een overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Avax media te melden.
 14. Artikel 14: Monsters, modellen, proeven en voorbeelden

  1. Indien aan opdrachtgever een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 15. Artikel 15: Gebreken / Klachtentermijnen

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan Avax media.
  2. Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal Avax media de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval herstel zinloos is, hoeft Unveil opdrachtgever derhalve niet schadeloos te stellen.
 16. Artikel 16: Honorarium

  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Avax media. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij ook nu weer een afwijkend tarief is overeengekomen
  3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis- en verblijfskosten.
  4. Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 17. Artikel 17: Betalingscondities

  1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de opdrachtgever in gebreke worden gesteld, waarna bij het onbetaald blijven van hetgeen verschuldigd de opdrachtgever in verzuim komt te verkeren. De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment der algehele voldoening 10% contractuele rente verschuldigd.
  2. Voor de levering van producten en/of diensten dient 25 (vijfentwintig) procent van het totaal verschuldigde bedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vooruit betaald te worden.
  3. De in het kader van de opdracht door Avax media verschuldigde commercialproductie- en/of (ether)mediakosten dienen door de opdrachtgever voldaan te worden. Hieronder vallen ook de kosten voor eventuele inkoop van muziek- en/of geluidsrechten.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.
  5. Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).
  6. Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de opdrachtgever dit binnen vijf (5) dagen, dan wel binnen een redelijk termijn, na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan Avax media kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte dezes.
 18. Artikel 18: Achterstand in betaling

  1. Avax media heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Avax media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Avax media zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Unveil kan worden verlangd.
 19. Artikel 19: Incassokosten / (Buiten)gerechtelijke kosten

  1. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn tot betaling overgaat en in verzuim is getreden komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, explootkosten, etc.
 20. Artikel 20: Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Avax media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgeleverde opdrachten, dan wel de inhoud van websites gehost op de webserver van Avax media.
  2. Avax media en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.
  3. Avax media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen aan de webserver, indien een domein offline is geraakt of e-mail niet wordt verwerkt.
  4. Avax media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij domeinnaamregistrant (voor buitenlandse extensies) of anderen (leveranciers) waarop Avax media geen invloed kan uitoefenen.
  5. Contractant dient storingen in het functioneren van de afgenomen dienst op de webserver van Unveil, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Avax media.
  6. Avax media zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door contractant is gemeld, opheffen.
 21. Artikel 21: Overmacht

  1. In overmachtsituaties worden de verplichtingen van Avax media opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Avax media niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.
  2. Indien Avax media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen al ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen zelfstandige waarde kent.
  3. In geval van overmacht is Avax media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
  4. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 22. Artikel 22: Geschillen

  1. Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze algemene Voorwaarden betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.
  2. Op elke overeenkomst tussen Avax media en een derde is Nederlands recht van toepassing.